Přejít k obsahu

Ruskému centru je 5 let

Ruské centrum při Ústavu jazykové přípravy ZČU zahájilo svoji činnost 12.12.2012. Od počátku svého působení jsou jeho aktivity zaměřeny na vzdělávací a kulturní činnost – výuku ruského jazyka a připomínání ruských kulturních tradic. Vedoucí Ruského centra Mgr. Vlasta Klausová připomíná nejdůležitější aktivity z bohatého programu.

 

Ruské centrum vzniklo na základě projektu Západočeské univerzity v Plzni (Ústavu jazykové přípravy) a Fondu „Russkij mir“ se sídlem v Moskvě. Ruská centra se budují s cílem popularizace ruského jazyka a ruské kultury; s cílem podpory programů výuky ruského jazyka za hranicemi Ruska; s cílem rozvoje dialogu kultur a upevnění vzájemného pochopení mezi národy.

Za 5 let svého trvání se podařilo realizovat mnoho úspěšných a zajímavých akcí. Výčet by byl dlouhý, proto připomenu jen ty nejvýznamnější. Od roku 2013 jsou pravidelně realizovány projekty na podporu výuky ruštiny. Z grantů jsme získaly od Fondu „Russkij mir“ finanční prostředky ve výši více než 20 tisíc eur. Jsou určeny na realizaci kurzů ruské konverzace pro studenty i zaměstnance ZČU, ale i pro všechny zájemce z řad široké veřejnosti. Tyto kurzy jsou realizovány každý rok a výhodou je fakt, že je mohou všichni zájemci navštěvovat zdarma a studenti bez uplatnění kreditů. Dále jsou finanční prostředky grantů věnovány seminářům na zvyšování kvalifikace učitelů ruštiny z Plzně, Plzeňského a Karlovarského kraje. V Ruském centru se pravidelně konají zajímavé besedy, kulaté stoly, výstavy, česko-ruská posezení u příležitosti významných svátků, promítání filmů s následnou besedou.

Od roku 2013 jsme převzali organizaci krajského kola festivalu ARS POETICA -Puškinův památník. Je to nejdéle a nepřetržitě trvající přehlídka recitace a hudebního projevu ruských autorů. Letos se bude konat již 52. ročník této soutěže. Každoročně se jí v Ruském centru účastní přes 100 žáků a studentů ZŠ a SŠ z Plzně a Plzeňského kraje a také studentů ZČU.

Účastníme se také mezinárodních akcí. Se studenty Západočeské a Jihočeské univerzity jsme se dvakrát zúčastnili mezinárodního festivalu „Přátelé, krásné je naše spojenectví!“- pořádaného Fondem v roce 2014 v Bělehradě (Srbsko) a v roce 2015 v Kamčii (Bulharsko). 4 studenti ZČU – rusisté byly na mezinárodní jazykové škole ve Varně (Bulharsko). Letos v září se konal v Soči 19. světový festival mládeže a studentů, kterého se zúčastnili tři naši studenti a to zcela zdarma. Veškeré výdaje spojené s jejich cestou a pobytem v Soči hradil Fond „Russkij mir“.

Velice si ceníme podpory a spolupráce s Generálním konzulátem RF v Karlových Varech a Velvyslanectvím RF v Praze. Jejich představitelé navštěvují Ruské centrum a podílejí se na organizaci některých významných akcí. V loňském roce jsem doprovázela skupinu studentů – rusistů na osobní návštěvu Generálního konzulátu v Karlových Varech. Významná je také spolupráce s Českou asociací rusistů a Česko-ruskou společností. Jsem ráda, že s Ruským centrem spolupracují i kolegové a studenti z ostatních fakult ZČU, především z FPE, katedra ruského jazyka.

Pro další období je připraven bohatý program činnosti a věřím, že zájem o výuku ruského jazyka a všechny doprovodné akce v Ruském centru bude i nadále velký zájem.

 

                                                                                               Vlasta Klausová, vedoucí Ruského centra

 

1

2

3

4

5


12.12.17
Zpět na seznam aktualit

Patička