Přejít k obsahu


Vzájemný vliv francouzštiny jako CJ 1 a ruštiny jako CJ 2 v české škole

Citace:
BUREŠOVÁ, B. Vzájemný vliv francouzštiny jako CJ 1 a ruštiny jako CJ 2 v české škole. In Bilingvismus a interference – slovanské jazyky. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2014. s. 11-36. ISBN: 978-80-261-0447-6
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The mutual influence of French as a foreign language and Russian as 1 2 CJ in Czech schools The mutual influence of French as a foreign language and Russian as 1 2 CJ in Czech schools
Rok vydání: 2014
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: PhDr. Bohumila Burešová Ph.D.
Abstrakt CZ: Didaktika CJ2 je, stejně jako integrovaná didaktika, nejnovější součástí oborové didaktiky, didaktiky cizích jazyků. Didaktika CJ2 vychází z vědeckého základu DCJ a dále jej rozvíjí. Zaměřuje se především na uplatnění komparativní metody při osvojování CJ2 a kognitivnost vyučovacího procesu. Čím kvalitnější jsou návyky a dovednosti z CJ1, tím snazší je jejich využití v CJ2. Didaktika druhého cizího jazyka musí trvale řešit trojúhelník vzájemných vztahů MJ → CJ 1 → CJ 2. V našem článku se na tyto vzájemné vztahy zaměříme z pohledu vzájemnného přenosu mezi jazyky. Budeme se zabývat kladným přenosem i přenosem záporným t. j. interferencí.
Abstrakt EN: The didactics of the FL2 (second foreign language) is a new part of the didactics which is derived from the didactics of foreign languages. It is predominantly focused on the use of comparative method and on the cognition of the teaching process, as the didactics of FL2 is based on the fact that students learning FL2 already have some experience with FL1 (first foreign language). In fact, the didactics of the FL2 should always be understood as a triangle of mutual relations between ML (mother language) – FL1 – FL2. In this article, we will focus on the mutual transmissions between languages. We will deal with the positive and negative transmission, the so-called interference.
Klíčová slova

Zpět

Patička