Přejít k obsahu


CLIL - inovativní přístup nejen k výuce cizích jazyků

Citace:
BENEŠOVÁ, B., VALLIN, P. CLIL - inovativní přístup nejen k výuce cizích jazyků. 1. vyd. Praha : Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2015, 185 s. ISBN: 978-80-7290-821-9
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: CLIL - innovative approach not just to language learning
Rok vydání: 2015
Místo konání: Praha
Název zdroje: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta
Autoři: Mgr. Barbora Benešová , PhDr. Petra Vallin
Abstrakt CZ: Publikace se věnuje problematice Content and Language Integrated Learning (CLIL), jehož podstata spočívá v integrování výuky nejazykového předmětu a cizího jazyka. První část se zabývá vývojem pojmu CLIL, jeho definicí a různými modely. Dále komparuje dosavadní zahraniční výzkumy a na základě analýzy tematického zaměření, metodologie a výsledků jednotlivých studií shrnuje hlavní přínosy i rizika tohoto typu výuky. V rámci teoretické části jsou rovněž porovnány přístupy ke CLILu v různých evropských státech a popsány dosavadní zkušenosti v České republice. Ve druhé části publikace jsou pak nabídnuty konkrétní kroky, jak CLIL aplikovat do výuky. Kapitoly v této části vycházejí z teoretických koncepcí, ze kterých CLIL čerpá a ke kterým se odvolává. Pozornost je zaměřena především na aspekty, které jsou v CLILu dle vědeckého zhodnocení problematické. Patří mezi ně stanovování cílů vyučovací jednotky CLIL, systematické uplatňování scaffoldingu, strategie a metody výuky vhodné pro CLIL, práce s chybou a různé způsoby hodnocení.
Abstrakt EN: The publication is devoted to Content and Language Integrated Learning (CLIL), which is based on integration of a non-language (content) subject and a foreign language subject. The first part deals with the development of CLIL concept, its definition and various models. Furthermore, it compares recent international studies and after analysing relevant topics, methodology and results of individual studies, it summarizes the main assets and challenges of this type of education. The theoretical part also offers a comparison of approaches to CLIL in different European countries and a description of experience with CLIL in the Czech Republic. The second part of the book offers concrete steps of applying CLIL into school practice. The chapters in this part reflect the theoretical concepts mentioned previously. Specific attention goes to scientifically problematic areas which are formulating objectives of a CLIL class, systematic application of scaffolding, strategies and methods suitable for CLIL, dealing with mistakes and assessment criteria.
Klíčová slova

Zpět

Patička