Přejít k obsahu


Zastoupení funkčních stylů v učebnicích češtiny pro jinojazyčné mluvčí.

Citace:
SACHROVÁ, K. Zastoupení funkčních stylů v učebnicích češtiny pro jinojazyčné mluvčí.. In Čeština jako cizí jazyk VIII. Sborník příspěvků z z VIII. mezinárodního sympozia o češtině jako cizím jazyku. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2016. s. 283-298. ISBN: 978-80-88176-04-6
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The Representation of Functional Styles in Textbooks of Czech as a Foreign Language
Rok vydání: 2016
Místo konání: Praha
Název zdroje: Univerzita Karlova v Praze
Autoři: Mgr. Kateřina Sachrová
Abstrakt CZ: V příspěvku jsou představeny výsledky předvýzkumného šetření, jehož náplní byla obsahová analýza textů vzorku učebnic češtiny pro jinojazyčné mluvčí. Analyzovány byly texty učebnic pro dospělé uživatele, a to z hlediska zastoupení pěti funkčních stylů.
Abstrakt EN: In this study we introduce the results of a preliminary research whose content was the textual analysis of five textbooks of Czech as a Foreign Language used in courses at the Institute of Applied Language Studies, University of West Bohemia in Pilsen. We analyzed the texts in the course books for adult learners in terms of representation of five functional styles: neutral, publicistic, official, scientific and poetic styles.
Klíčová slova

Zpět

Patička