Přejít k obsahu

FAQ (cz)

FAQ

Informace o kurzech

Jak žádat o víza

Informace o zdravotním pojištění pro cizince

Informace o nostrifikaci vzdělání

Jak se mám přihlásit na kurz českého jazyka pro cizince?

1.       Vyplňte přihlášku na http://ujp.zcu.cz/uchazec/kurz_ciz_cj/prihlaska.html

2.       Na Váš email obdržíte smlouvu o účasti v kurzu. Elektronicky či poštou  zašlete podepsanou smlouvu zpět na UJP.

3.       Zaplatíte školné.

4.       Poštou obdržíte na Vaši adresu podepsanou smlouvu o účasti v kurzu a potvrzení o přijetí do kurzu.

5.       Pokud potřebujete víza,  podejte žádost na zastupitelský úřad ČR ve Vašem státě. K žádosti přiložíte mj. originál potvrzení o přijetí do kurzu.  

Jaké dokumenty musím předložit s přihláškou do kurzu?

K přihlášce do kurzu je nutné přiložit rovněž kopii pasu a diplomu.

Kdy se mohu nejpozději zapsat do kurzu?

Lhůta pro podání přihlášek do kurzů začínajících v září je pro studenty z EU do 15. 8., pro zájemce s vízovou povinností do 15. 4.  Přihlášky do kurzů pro mírně pokročilé se začátkem v únoru přijímáme od studentů z EU do 5. 1., od studentů s vízovou povinností do 15. 10.

Na jaké kurzy českého jazyka se mohu zapsat?

Ústav jazykové přípravy nabízí tyto kurzy:

 • Roční přípravný kurz pro studium v českém jazyce na Fakultě ekonomické
 • Roční přípravný kurz pro studium v českém jazyce na Fakultě strojní, Fakultě elektrotechnické, Fakultě aplikovaných věd ZČU v Plzni
 • Roční intenzivní kurz českého jazyka
 • Půlroční přípravný kurz pro studium v českém jazyce na Fakultě ekonomické ZČU v Plzni
 • Půlroční přípravný kurz pro studium v českém jazyce na Fakultě strojní, Fakultě elektrotechnické, Fakultě aplikovaných věd ZČU v Plzni
 • Půlroční intenzivní kurz českého jazyka pro začátečníky
 • Půlroční intenzivní kurz českého jazyka pro mírně pokročilé

Jaký je rozdíl mezi přípravným a intenzivním kurzem českého jazyka?

V přípravném kurzu pro studium jsou navíc vyučovány odborné předměty podle studentovy specializace. Na základě přihlášení do některého z přípravných kurzů lze žádat o dlouhodobé vízum/pobyt za účelem studia, což je výhodnější pro zájemce o následné studium na ZČU či jiné vysoké škole v ČR. Zájemci o intenzivní kurzy češtiny žádají o vízum za účelem ostatní. 

Musím při přihlášení do kurzů ČJ projít jazykovým testem?

Pokud se hlásíte do ročního kurzu pro začátečníky, nemusíte podstupovat žádný test. V případě, že se hlásíte do kurzů pro mírně pokročilé, budete muset prokázat požadovanou znalost českého jazyka (A2) v pohovoru přes Skype, který je veden v českém jazyce.

Kolik stojí studium na české vysoké škole?

Studium na českých státních vysokých školách v českém jazyce je zdarma. Školné platí studenti studující v anglickém jazyce.

Jakou úroveň znalosti českého jazyka musím mít pro studium v českém jazyce na univerzitě?

Pro studium v českém jazyce potřebujete znalost alespoň na úrovni B1.

 
Jaký je postup při žádosti o vízum?

1.       Zaplatíte školné za kurz.

2.       Poštou obdržíte na Vaši adresu od ZČU dokumenty nutné pro podání žádosti o vízum (potvrzení o přijetí ke studiu a smlouvu o studiu) v českém jazyce.

3.       Zajistěte si všechny dokumenty potřebné k žádosti o dlouhodobé vízum/pobyt.

4.       Zajistěte si překlady dokumentů (výpis z Rejstříku trestů, potvrzení o výši finančních prostředků).

5.       Předložte  žádost o vízum/pobyt spolu se všemi potřebnými dokumenty osobně na konzulátu ČR.

6.       Budete pozváni na pohovor na konzulátu.

Vždy předkládejte originály dokumentů, nebo jejich úředně ověřené kopie.

Podrobné informace o vízech na webových stránkách Ministerstva vnitra ČR.

Kde mám žádat o vízum?

Žádost o víza předložte na zastupitelském úřadě ČR ve státě, kterého jste občanem, nebo který vydal váš pas. Žádat o víza můžete podat rovněž ve státě, ve kterém máte povolen dlouhodobý či trvalý pobyt.

V kterém jazyce musí být dokumenty k pohovoru na ambasádě?

Všechny předkládané dokumenty musí být (kromě pasu) vyhotoveny v českém jazyce, nebo být do českého jazyka úředně přeloženy. Všechny dokumenty musí být originály, nebo jejich úředně ověřené kopie.

Seznam dokumentů potřebných pro udělení dlouhodobého víza pro účel studia zde

Seznam dokumentů potřebných pro udělení povolení k dlouhodobému pobytu zde  

Jak dlouho trvá přidělení víz?

Lhůta pro vydání dlouhodobého studijního víza či povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studia je 60 dní.

Lhůta pro vydání dlouhodobého víza za účelem ostatní (jazykové kurzy bez odb. přípravy) je 90 dní. V mimořádných případech může trvat vydání víz max. 120 dní.

Jaký typ víza budu potřebovat?

Jako student přípravného kurzu českého jazyka můžete požádat o dlouhodobé vízum/pobyt za účelem studia. Pokud budete následně přijati k řádnému studiu na Západočeské univerzitě v Plzni, o prodloužení víza požádáte na úřadě Cizinecké policie v Plzni.

Studenti intenzivních kurzů musí žádat o dlouhodobá víza za účelem ostatní. Pokud byste se rozhodli dále studovat na Západočeské univerzitě v Plzni, budete muset požádat o dlouhodobé  vízum/pobyt za účelem studia v zemi svého původu a podstoupit vízovou agendu znova.

Jaké dokumenty musím předložit k žádosti o vízum?

K žádosti o vízum je nutné předložit:

Na požádání budete muset také předložit:

Po udělení víz je rovněž nutné předložit doklad o sjednání cestovního zdravotního pojištění.

V případě, že bude má žádost o víza zamítnuta, bude mi vráceno školné?

Jestliže Vám vízum nebude uděleno, máte právo na vrácení školného sníženého o administrativní poplatek  150 €.

Co musím nejdříve udělat po příjezdu do České republiky?

Pokud hodláte  pobývat v ČR déle než 30 dnů, musíte ohlásit místo svého pobytu na území České republiky. Musíte se tedy osobně dostavit na cizineckou policii v místě bydliště v ČR a vyplnit přihlašovací formulář (ke stažení zde), a to ve lhůtě do 30 dnů ode dne vstupu na území ČR (pro občany EU).

Pokud jste občané třetích států, musíte  se ohlásit do 3 pracovních dnů ode dne vstupu na území ČR.

 

Potřebuji cestovní zdravotní pojištění a kde si ho mohu zařídit?

Akutní lékařská péče pro studenty z EU je hrazena z veřejného pojištění ČR.
Studenti mimo EU si při pobytu nad 90 dnů musí sjednat před příjezdem do ČR komplexní zdravotní pojištění.
Při sjednávání zdravotního pojištění můžete využít  online kalkulačku zdravotního pojištění pro cizince.
 

Jaké dokumenty a údaje budu potřebovat  ke sjednání zdravotního pojištění pro cizince?

 • osobní údaje z cestovního pasu
 • kontaktní údaje
 • lékařskou zprávu (pouze v některých případech)
 • potvrzení o studiu

Jaké dokumenty po zaplacení pojištění obdržím?

 • pojistnou smlouvu
 • kartičku pojištěnce
 • potvrzení o zaplacení
 • seznam smluvních zařízení

Jaký je postup při podání žádosti o uznání VŠ diplomu či SŠ  vysvědčení?

1. Ujistěte se, zda je možné Vaše vzdělání nostrifikovat.

Nostrifikovat je možné jen vysvědčení ze základní, střední, vyšší odborné školy nebo ukončený stupeň VŠ studia, které dokládají dokončení daného stupně vzdělání vypovídající o ukončeném stupni vysokoškolského studia. Toto vzdělání musí být získáno na škole, která byla ve Vaší zemi akreditována ministerstvem školství.

2. Kam podat  žádost o nostrifikaci?

V případě žádosti o nostrifikaci VŠ diplomu se obracejte na veřejnou vysokou školu, která uskutečňuje akreditovaný obsahově podobný studijní program.

více informací o  nostrifikaci VŠ vzdělání na ZČU zde  

V případě žádosti o uznání základního, středoškolského či vyššího odborného vysvědčení se obracejte na příslušný krajský úřad.

více informací o nostrifikaci SŠ vzdělání na stránkách Krajského úřadu Plzeňského kraje

3. Připravte si doklady nutné k žádosti o nostrifikaci.

 • Vyplněný formulář žádosti (viz. web Krajského úřadu Plzeň. kraje, nebo na webu ZČU)
 • úředně ověřenou kopii dokladu o ukončeném vzdělání (diplom, vysvědčení)
 • úředně ověřenou kopii legalizovaného přehledu absolvovaných předmětů s hodinovou dotací
 • doklad, že škola, kde jste obdrželi vysvědčení, je součástí vzdělávací soustavy Vašeho státu
 • doklad totožnosti
 • doklad o zaplacení správního poplatku (1000,- Kč SŠ, 3000,- Kč VŠ)
 • doklad o místě pobytu v ČR (nájemní smlouva nebo kopie cestovního pasu s razítkem cizinecké policie vypovídající o místě Vašeho pobytu)

4. Žádost odevzdejte na:

Krajský úřad Plzeňského kraje

Odbor školství, mládeže a sportu

Škroupova 18

306 13 Plzeň

telefon: 377 195 524

email: zuzana.svehlova@plzensky-kraj.cz

 

nebo

Západočeská univerzita

k rukám doc. Dr. RNDr. Miroslava Holečka, rektora ZČU

Univerzitní 8

306 14 Plzeň

e-mail: imikova@rek.zcu.cz

tel.: 377 631 021

 

Jak dlouho trvá vyřízení žádosti o nostrifikaci?

Zákonná lhůta na vyřízení žádosti je 30 dní, ve zvláště složitých případech se může prodloužit až na 60 dní.

Patička