Přejít k obsahu

Víza

Studenti intenzivních  kurzů českého jazyka mohou žádat o dlouhodobé vízum za účelem ostatní. Studenti přípravných kurzů českého jazyka mohou žádat o dlouhodobé vízum nebo pobyt za účelem studia.

Formulář k žádosti o dlouhodobé vízum zde. (Studenti intenzivního kurzu českého jazyka v kolonce 28 Účel pobytu zaškrtnou možnost – Ostatní. Studenti přípravných kurzů ČJ zaškrtnou možnost – Studium.)

Žádost o dlouhodobé vízum za účelem vyžadujícím pobyt na území ČR delší než 3 měsíce je možné podat na zastupitelském úřadě ČR v zahraničí. Žádost lze podat pouze na zastupitelském úřadu ve státě, jehož jste občanem, nebo který vydal váš cestovní doklad, jehož jste držitelem, nebo ve státě, ve kterém máte povolen dlouhodobý či trvalý pobyt.

Žádost podávejte na vyplněném formuláři spolu se všemi zákonem stanovenými dokumenty. Vždy je nutné předkládat originály nebo úředně ověřené kopie dokumentů. Všechny předkládané dokumenty (s výjimkou cestovního dokladu) musí být vyhotoveny v českém jazyce nebo do češtiny úředně přeloženy.

K žádosti o udělení dlouhodobého víza je nutné předložit:

  • a) cestovní pas
  • b) 2 fotografie
  • c) doklad o zajištění ubytování po dobu pobytu na území,
  • d) doklad potvrzující účel pobytu na území (potvrzení o studiu)
  • e) doklad o finančních prostředcích k pobytu na území
  • f) souhlas rodičů (pro nezletilé) 

Na požádání musíte dále předložit:

  • doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů, vydaného státem, jehož jste státním občanem, jakož i státy, v nichž jste pobýval v posledních 3 letech nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců, nebo čestné prohlášení v případě, že tento stát takový doklad nevydává (nevyžaduje se od cizince mladšího 15 let),
  • lékařskou zprávu, že netrpíte závažnou nemocí (tj. nemocí uvedenou ve vyhlášce č. 274/2004 Sb.).

Po kladném vyřízení žádosti o vízum musíte na zastupitelském úřadu ČR také předložit doklad o cestovním zdravotním pojištění (pro studenty ze zemí mimo EU anebo jsou-li náklady zdravotní péče hrazeny na základě mezinárodní smlouvy nebo pokud cizinec prokáže, že je zdravotní péče hrazena jiným způsobem). Na požádání je také nutné předložit doklad o zaplacení pojistného uvedeného na dokladu o cestovním zdravotním pojištění.

Lhůty pro vydání víz

Lhůta pro vydání dlouhodobého víza či povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studia je 60 dní ode dne podání přihlášky. Lhůta pro vydání dlouhodobého víza za účelem ostatní (jazykové kurzy bez odborné přípravy) je 90 dní. V mimořádných případech může trvat vydání víza maximálně 120 dní.

Více o vízech viz web Ministerstva zahraničních věcí ČR

 

Patička